Home > Sobre o Consulado
Cônsules Gerais
2016/12/01
1.Sr. Liu Xisun (1992-1995)
2.Sr. Long Qingbi (1995-1998)
3.Sr. Chen Duqing (1998-2000)
4.Sr. Wang Xiaoyuan (2000-2003)
5.Sr. Li Zhongliang(2003-2006)
6.Sr. Yan Xiaomin(2006-2007)
7.Sr. Li Baojun(2007-2010)
8. Sra. Chen Xiaoling(2010-2013)
9.Sr. Song Yang(2013-2016) 
10.Sr. Li Yang(2016-    )


Suggest To A Friend:   
Print